Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Sikkerhetspolitiske endringer i Arktis

Njord Wegge, professor ved Krigsskolen / Forsvarets høgskole

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Arktis er i endring. Mens regionen etter den kalde krigen var preget av relativ lav spenning og utstrakt internasjonalt samarbeid, er bildet i dag i større grad preget av usikkerhet. Russlands fullskala invasjon av Ukraina våren 2022 representere slik sett et markert skifte også i Arktis.

Det har de siste månedene kommet flere analyser om hvordan krigen i Ukraina påvirker den militære trusselen fra Russland i nord og implikasjonene dette har for NATO. Felles i vurderingene er gjerne at Russlands landmilitære komponent er sterkt svekket, men at stormaktens strategiske flåte- og luftstyrker i mindre grad er påvirket. Dette har resultert i en situasjon hvor trusselen mot NATOs nordflanke over land i dag er mindre enn hva man tidligere har sett, mens den strategiske kjernefysiske komponenten i avskrekkingen fra Russland har blitt viktigere. På samme måte har også «gråsoneaktiviteter», i hva vi kan kalle for det «hybride spekteret»: informasjonsoperasjoner, cyberoperasjoner og utnyttelse av sivile sårbarheter etc. blitt trukket frem som mer sannsynlige i tiden fremover.

Det er i dag ingen som kan si hvilket Russland Norge i en mellomlang og lang tidshorisont vil stå ovenfor. Mens utfallet av Ukraina-krigen kan påvirke i hvilken grad Putin-regimet vil overleve er det heller ikke gitt at eventuelle alternativer vil bli bedre. Det som imidlertid er svært sannsynlig, er at Russland i fremtiden vil bruke store ressurser på gjenoppbygging av sine landmilitære kapasiteter, og trekke lærdommer fra krigen i Ukraina. Vi må også ta høyde for at Russland, også i fremtiden, vil være innstilt på å bruke militær tvangsmakt for å nå sine utenrikspolitiske mål i sine nærområder.

For Norges del er det svært viktige strategiske valg som snart skal fattes i forsvarssektoren. Dette er valg knyttet til fremtidig struktur herunder konkrete valg av plattformer og nye våpen-system for fremtiden, samtidig som ikke mindre viktige beslutninger skal tas på personellsiden, både knyttet til volumet av vernepliktige og heimevernet samt hvor mange spesialister og offiserer som skal utdannes fremover.

Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis, er en forskningsbasert antologi som kommer med oppdaterte analyser på sikkerhetspolitiske utfordringer i nord. Gjennom dybdestudier av landmakt, sjømakt og luftmaktens rolle i Arktis gir boken en grunnleggende innføring i militærmaktens rolle som sikkerhetspolitisk instrument i nordområdene. Boken gir også en innføring i ulike sider ved det sikkerhetspolitiske samarbeidet med USA samtidig som historiske erfaringer fra aprildagene 1940 og den kalde krigen trekkes frem. Boken har i tillegg et kapittel som belyser Svalbard og spørsmålet om militær tilstedeværelse, før siste kapittel går inn i spørsmål knyttet til «sammensatte trusler» og forsvaret av Nord-Norge.


Boken vil bli presentert på et bokseminar hos DNAK 12.04.2023, kl. 11:30-13:00


For videre lesing: