Hopp til hovedinnhold

Vår personvernerklæring

Den norske Atlanterhavskomité

DNAKs personvernerklæring forholder seg til de personvernregler som gjelder i EU og EØS-området. Personvernerklæringen beskriver hvordan Den norske Atlanterhavskomité (DNAK) samler inn, oppbevarer og bruker personopplysninger. For English, please see below.

Behandlingsansvarlig

DNAK ved generalsekretær Kate Hansen Bundt har det overordnede ansvaret for behandlingen av personopplysninger.

Personopplysninger

DNAK oppbevarer personopplysninger som brukes i forbindelse med utsending av månedlige nyhetsbrev, publikasjoner og invitasjoner til arrangementer. Enhver kan når som helst be om at opplysninger om seg selv endres eller slettes ved å sende en e-post til post@dnak.org.

I vår database oppbevarer vi personopplysninger som navn, arbeidsgiver/organisasjon og tittel, e-postadresser, postadresser, telefonnummer, samt informasjon om hvilke arrangementer man tidligere har deltatt på.

I enkelte tilfeller deler vi personinformasjon med tredjeparter. Dette gjelder i forbindelse med studieturer nå reisebyråer og, hvis nødvendig, fasiliteter vi besøker (f.eks. departementer eller institusjoner i reisemålet) er nødt til å ha denne informasjonen.

Arrangementer

Ved påmelding til våre arrangementer ber vi om navn, arbeidsgiver/organisasjonstilknytning og e-postadresse. Vi samler inn dette for å kunne gi nødvendig informasjon om arrangementet, samt for å sende ut invitasjoner til andre relevante arrangementer vi holder. Personopplysningene deles ikke med andre.

Informasjonen lagres i databaseverktøyet FileMaker, som driftes av våre ansatte, og e-postadresser lastes opp til utsendelsesplattformen MailChimp ved utsendelse av invitasjoner. Informasjonen på MailChimp oppdateres og slettes jevnlig.

Ansettelser

I forbindelse med ansettelser i DNAK behandles søkernes personopplysninger kun av de som deltar i ansettelsesprosessen. Etter at prosessen er avsluttet blir alle søkere informert om resultatet og personopplysningene blir slettet, med mindre søkeren har gitt samtykke til å oppbevare dette for eventuelle kommende ansettelsesprosesser.

Våre nettsider

DNAK bruker nettsideplattformen Craft. Vi samler inn brukermønsteret til de som besøker vår nettside www.atlanterhavskomiteen.no gjennom å benytte informasjonskapsler («cookies»). Dette gir oss informasjon som antall besøkende, sidevisninger, varighet for besøk og henvisningskilde. Informasjonskapslene identifiserer imidlertid ikke hvem den besøkende er. Les mer om dette på www.nettvett.no.

Den registrertes rettigheter

Personer som står registrert i DNAKs database har til en hver tid rett til å få vite hvilken informasjon vi har om dem. Den registrerte har rett til å be om, og få svar innen 14 dager, på hvilken informasjon dette er, samt rett til å kreve at DNAK endrer eller sletter denne informasjonen. For å utøve disse rettighetene, ta kontakt på post@dnak.org.

Kontaktinformasjon
Den norske Atlanterhavskomité
Fridtjof Nansens plass 8
0160 Oslo
E-post: post@dnak.org

Our Privacy Policy

The privacy policy describes how The Norwegian Atlantic Committee (DNAK) gathers, stores and uses personal information.

Controller

DNAK by Secretary General Kate Hansen Bundt has the overall responsibility for processing personal data.

Personal Information

DNAK stores personal data which are used when sending out monthly newsletters, publication and invitations to our events. Anyone may at any time request that the information about herself shall be changed or deleted. Send an email to post@dnak.org.

In our database, we store personal information such as name, employer/organization and title, email address, mailing/home address, telephone number and information about which events you previously have attended.

In some cases, we share personal information with third parties. This applies only in connection with the travels we arrange, when information is shared with a travel agency and, if necessary, facilities we visit (e.g. ministries or institutions) which need to have this information.

Events

When registering for our events, we ask for the name, employer/organization and email address. We collect this to be able to provide necessary information about the event to those interested, as well as to send invitations to other relevant events we arrange. The personal information is not shared with others.

The information is stored in the platform FileMaker, which is operated by our employees. The email addresses are uploaded to the mailing platform MailChimp when sending out invitations. The information on MailChimp is updated and deleted periodically.

Recruitment

In connection with recruiting new employees to DNAK, the applicants' personal data are processed only by those who participate in the recruitment process. After the process is completed, all applicants will be informed of the result and personal information will be deleted, unless the applicant has consented to keeping this for any future recruitment processes.

Our Website

DNAK uses the website platform Craft. We collect user patterns of those who visit our website www.atlanterhavskomiteen.no through the use of cookies. This gives us information such as the number of visitors, pageviews, duration of visit and reference source. However, the cookies do not identify who the visitor is.

The Rights of the Registered

Persons registered in DNAK's database are entitled to know what information we have about them at any time. The registered person has the right to request and receive responses within 14 days on what information this is, as well as the right to require DNAK to amend or delete this information. To exercise these rights, please contact us at post@dnak.org.

Contact information
Den norske Atlanterhavskomité
Fridtjof Nansens plass 8
0160 Oslo
Email: post@dnak.org