Hopp til hovedinnhold
Ukens analyse

Høy oppslutning om Forsvaret og sikkerhetspolitisk samarbeid

Monica K. Mattsson Kämpe

Soldater fra 2. bataljon sin kampsøtte kompani før taktisk luftstøtte fra amerikanske Black Hawk helikoptre under øvelsen Saber Strike 2016.

Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Ukens analyse er skrevet av Monica K. Mattsson Kämpe, generalsekretær i Folk og Forsvar. Monica skriver om resultatene av den årlige meningsmålingen Folk og Forsvar gjør, hvor fokuset på målingen er synspunkter rundt Forsvaret og internasjonalt samarbeid. For de som er interessert i tematikken, anbefaler vi alle til å ta en kikk på selve meningsmålingene som ligger vedlagt. God lesning!

I årets valgkamp er det mer fokus på forsvars- og sikkerhetspolitikk enn det har vært på svært lenge. Dette har nok også påvirket folks oppfatning av, og interesse for, forsvarsspørsmål. Folk og Forsvar publiserer hvert år en meningsmåling med spørsmål om folks forhold til Forsvaret og til deltakelse i internasjonalt samarbeid i regi av NATO, FN og EU.

Årets tall er svært positive. Ni av ti nordmenn mener man bør ha et militært forsvar, og hele 49% mener at forsvarsbudsjettet er for lite. Det er vanskelig å konkludere med at et flertall mener at forsvaret bør prioriteres på bekostning av andre samfunnssektorer ut fra en slik måling. Allikevel gir tallene en pekepinn på at forsvarspolitikk er et viktig område for mange velgere – kanskje flere enn det de politiske partiene har tatt inn over seg. Et klart flertall fra alle de politiske partiene ønsker et militært forsvar, høyest er KrF med 98% og lavest er Rødt med 66%. Også verneplikten står sterkt, hele åtte av ti av de spurte ønsker å beholde den. Interessant er det også å merke seg at her er kvinnene enda mer positive enn menn.

Forsvarsviljen ute i folket er også i en positiv utvikling. Skulle Norge bli utsatt for et angrep, mener hele åtte av ti at vi burde forsvare oss militært, selv om utfallet er usikkert. Dersom Norge skulle bli angrepet er tre av fire også selv villige til å bidra med å utføre de oppgaver de er i stand til.

Når det kommer til inntrykket av det Forsvaret vi faktisk har i dag, var positiviteten noe lavere. Andelen som har inntrykk av at vi har et forsvar av god kvalitet har vært synkende de siste årene, og i år var tallet nede på 37%. Dette kan nok ha sammenheng med forsvarsdebatten som har gått i det siste, der det også ofte pekes på mangler og utfordringer. Til gjengjeld mener altså nesten halvparten at dette er en sektor som bør ha høyere budsjetter.

Norge er et lite land, som ikke har kapasitet til å stå imot et større angrep på egen hånd. Medlemskapet i NATO har vært en bærebjelke i norsk sikkerhetspolitikk siden 1949. Det ser også ut til at det er høy oppslutning rundt dette hos folket. Nesten tre av fire (73%) mener at medlemskapet i NATO bidrar til å trygge landet. Syv av ti mener også at Norge bør delta i NATO-operasjoner som har et FN-mandat. Skepsisen er noe større til bidrag til EUs sivile eller militære operasjoner, der 44% av de spurte er helt eller delvis enige i at Norge bør delta.

Les hele målingen her:

Ny meningsmåling fra Folk og Forsvar

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid, august 2017

Monica K. Mattsson Kämpe er generalsekretær i Folk og Forsvar