Det internasjonale system er i utgangspunktet preget av kaos. Uten lover og regler som effektivt kan håndheves, er det slik at den sterkeste ofte bestemmer. De grunnleggende bestanddelene i systemet er stater. Statene er suverene, det vil si at de har enerett på å bestemme hvilke regler som gjelder på deres territorium. Statsvitere omtaler som regel 'det westfalske systemet' (etter freden i Westfalen i 1648) som det internasjonale politiske systemet hvor stater er suverene og skal behandles som likeverdige. For å regulere forholdene seg i mellom har mange stater inngått avtaler og dannet organisasjoner.

Noen avtaler er globale og dekker nesten alle land på kloden, slik som FN-pakten som er signert av 193 stater (tall fra november 2017). Andre avtaler er regionale, slik som Atlanterhavspakten, og dekker et mindre geografisk område. Små land, som Norge, ønsker å styrke det internasjonale systems regulerende kraft, fordi de får være med å påvirke utformingen av spillereglene og skape felles regler. 

Etter den 2.verdenskrig bestemte vinnerne av krigen at noe måtte gjøres for å unngå at det skulle skje igjen. Dette førte til at man opprettet internasjonale organisasjoner, blant annet FN og NATO, for å begrense statenes muligheter til å gå til krig mot hverandre. Slik oppsto det internasjonale system vi kjenner i dag.

Fra 1945 frem til i dag har det vært store endringer i maktforholdene internasjonalt. I perioden 1945-91 snakker vi om en bipolar periode med maktbalanse mellom to supermakter, USA og Sovjetunionen. Dette systemet med to motpoler ble til et unipolart system da den ene supermakten, Sovjetunionen, gikk i oppløsning. USAs maktposisjon er i dag utfordret, og mange mener vi er inne i et multipolart system, der USA er en av mange stormakter sammen med bl.a. Kina, India, Russland og Brasil.

Medier, internasjonale statlige organisasjoner (EU etc), internasjonale ikke-statlige organisasjoner (slik som Røde Kors og Amnesty etc) og multinasjonale selskaper (slik som Facebook, General Motors, Shell etc.) har også fått økt betydning i det internasjonale systemet over tid.

 

Ratifiseringen av fredsavtalen i Münster i Westfalen.
Maleri: Gerard ter Borch, 1648. Public domain.